Nguyên tắc chống hối lộ

Tracy

21/01/2023

5.0/5 (4 Reviews)

Các nguyên tắc liên quan chống hối lộ và chống tham nhũng của Tiim® Travel Visa trực thuộc Tiim® Group
Principles relating anti-bribery and anti-corruption from Tiim® Travel Visa from Tiim® Group

Tiim® Travel Visa là công ty du lịch đặc biệt đề cao đến chất lượng dịch vụ và nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh.
Tiim® Travel Visa is a travel company specially enhance the quality of service and ethics in business.

Tiim® Travel Visa không cho phép và ngăn cấm việc cho hoặc nhận hối lộ bất hợp pháp và phi đạo đức trong bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Hối lộ là hành vi nhận (tiền, quà tặng hoặc dịch vụ) làm ảnh hưởng tới quyết định kinh doanh của Tiim® Travel Visa.
Tiim® Travel Visa forbids and prohibits any all illegal and unethical business practices to give or receive bribes. A bribe is the payment (money, gifts or services) to influence a business decision of Tiim® Travel Visa.

Đối với đối tác kinh doanh
For business partners:

Các đối tác cam kết không cho cán bộ, nhân viên của Tiim® Travel Visa vay tiền, tài sản vì bất cứ lý do nào.
Partners commit not to loan money and property for Tiim® Travel Visa staffs for any reason.

Các đối tác cam kết cùng hợp tác với Tiim® Travel Visa không thực hiện chính sách gửi giá, chuyển tiền cho cá nhân, mà phải chuyển tiền vào tài khoản của Tiim® Travel Visa quản lý.
Partners commit to cooperate with Tiim® Travel Visa not to add more money on price, not to transfer to individual account. It must be paid to Tiim® Travel Visa's account.

Các đối tác cam kết không chiết khấu % hoa hồng trong quá trình cộng tác với Tiim® Travel Visa cho cá nhân. Nếu có chiết khấu, phải công khai và thông báo trực tiếp với lãnh đạo của Tiim® Travel Visa.
Partners commit not to pay the discount or commission to individual's account. It must be paid to Tiim® Travel Visa's account.

Đối với nhân viên Tiim® Travel Visa
For Tiim® Travel Visa staff:

Nghiêm cấm nhân viên Tiim® Travel Visa nhận tiền hoa hồng, chiết khấu của nhà cung cấp mà không nhập vào quỹ hoặc tài khoản chung của Tiim® Travel Visa, thêm giá vào giá của khách hàng, của nhà cung cấp.
Forbid Tiim® Travel Visa staffs receive commission/ discount and not to transfer to Tiim® Travel Visa's account, forbid Tiim® Travel Visa staffs add more money on price of the price of customers and suppliers.

Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin trong kinh doanh của công ty.
Any information given in business must be treated as confidential.

Không chấp nhận bất kỳ hành vi hối lộ, tham nhũng trong bất kỳ trường hợp nào như: Tìm nhà cung ứng, tiếp thị, mua, bán hàng hóa.
Bribery, corruption or unethical practice are neither tolerated nor permitted in any given circumstances – Sourcing, developing, marketing, buyiing, selling goods.

Nếu khách hàng, nhà cung cấp không thực hiện đúng những thông báo trên thì sẽ làm ảnh hưởng đến chính sách chống tham nhũng của Tiim® Travel Visa. Nếu Tiim® Travel Visa phát hiện nhân viên nào có hành vi vi phạm tham nhũng sẽ sử lý kỷ luật với nhân viên đó và ngưng hợp tác với nhà cung cấp và khách hàng đó. Nếu đơn vị nghi ngờ một điều gì đó về bất kỳ nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp hay nhà thầu nào đề nghị thông tin qua địa chỉ email: cacc@tiimgroup.com. Điện thoại: 028.6686.5966. Thông tin của quý đơn vị sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối.
If customers, suppliers fail to comply and It affects anti-corruption policies of Tiim® Travel Visa. Tiim® Travel Visa finds out that employees have committed corrupt acts. It will be disciplined with its staff and stopped cooperating with suppliers and customers. If the there is any doubt about any employee, business partner, supplier or contractor. Please give the information via email address: cacc@tiimgroup.com. Tel: 028.6686.5966. Your information will be absolutely secured.

Gọi ngay cho chúng tôi!