Để bạn có thể đến Hoa Kỳ hợp pháp với tư cách là một người không định cư để làm việc tạm thời tại Hoa Kỳ, chủ lao động tiềm năng của bạn thường phải nộp đơn bảo lãnh không định cư thay mặt bạn cho USCIS1.

Các dạng lao động tạm thời không định cư tại Mỹ:
(Temporary Nonimmigrant Workers)
 
CW-1: Công nhân chuyển tiếp chỉ CNMI
E-1: Thương nhân theo Hiệp ước 
E-2: Nhà đầu tư CNMI 
E-2: Các nhà đầu tư theo Hiệp ước 
E-3: Một số Chuyên gia Nghề nghiệp Đặc biệt từ Úc
H-1B: Nghề nghiệp đặc biệt và người mẫu thời trang
H-2A: Công nhân nông nghiệp 
H-2B: Công nhân phi nông nghiệp 
H-3: Thực tập sinh không định cư 
I: Đại diện của Truyền thông Nước ngoài
L-1A: Người điều hành hoặc Người quản lý Bên nhận chuyển giao nội bộ công ty
L-1B: Người có kiến thức chuyên ngành của Bên nhận chuyển giao nội bộ công ty
O-1: Các cá nhân có khả năng hoặc thành tích phi thường
P-1A: Vận động viên được Quốc tế công nhận 
P-1B: Thành viên của Nhóm giải trí được quốc tế công nhận
P-2: Người biểu diễn hoặc Nhóm biểu diễn trong Chương trình trao đổi đối ứng
P-3: Nghệ sĩ hoặc nghệ sĩ giải trí của chương trình độc đáo về văn hóa
Q: Giao lưu văn hóa
R-1: Nhân viên tôn giáo tạm thời
TN: Chuyên gia NAFTA
 

Lượt xem: 1,295