Chính sách bảo hành và phương thức giao hàng hóa

Đối với các dịch vụ du lịch lữ hành: Không có bảo hành và không có giao hàng hóa vật lý.