Khởi hành

25/10/2018 (2,756,000.00)
22/11/2018 (2,756,000.00)
20/12/2018 (2,756,000.00)
24/01/2019 (2,756,000.00)
21/03/2019 (2,756,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

25/11/2018 (399,000.00)
23/12/2018 (399,000.00)
20/01/2019 (399,000.00)
24/03/2019 (399,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

10/11/2018 (1,349,000.00)
08/12/2018 (1,349,000.00)
12/01/2019 (1,349,000.00)
09/03/2019 (1,349,000.00)
13/04/2019 (1,349,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

04/11/2018 (449,000.00)
02/12/2018 (449,000.00)
06/01/2019 (449,000.00)
03/03/2019 (449,000.00)
07/04/2019 (449,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)