Khởi hành

03/05/2018 (2,756,000.00)
07/06/2018 (2,756,000.00)
05/07/2018 (2,756,000.00)
02/08/2018 (2,756,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

06/05/2018 (399,000.00)
03/06/2018 (399,000.00)
01/07/2018 (399,000.00)
05/08/2018 (399,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

05/05/2018 (1,349,000.00)
02/06/2018 (1,349,000.00)
07/07/2018 (1,349,000.00)
04/08/2018 (1,349,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

06/05/2018 (449,000.00)
03/06/2018 (449,000.00)
01/07/2018 (449,000.00)
05/08/2018 (449,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)