Khởi hành

23/05/2018 (5,950,000.00)
20/06/2018 (5,950,000.005,250,000.00)
25/07/2018 (5,950,000.00)
29/08/2018 (5,950,000.00)
26/09/2018 (5,950,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

02/05/2018 (6,650,000.00)
06/06/2018 (6,650,000.00)
04/07/2018 (6,650,000.00)
01/08/2018 (6,650,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

02/05/2018 (6,800,000.00)
06/06/2018 (6,800,000.00)
04/07/2018 (6,800,000.00)
01/08/2018 (6,800,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

02/05/2018 (19,900,000.00)
06/06/2018 (19,900,000.00)
04/07/2018 (19,900,000.00)
01/08/2018 (19,900,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

22/06/2018 (9,590,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

27/04/2018 (6,600,000.00)
17/05/2018 (6,600,000.005,900,000.00)
19/06/2018 (6,600,000.00)
17/07/2018 (6,600,000.00)
15/08/2018 (6,600,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)