Khởi hành

03/01/2019 (8,100,000.00)
07/03/2019 (8,100,000.00)
04/04/2019 (8,100,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

25/12/2018 (9,850,000.00)
22/01/2019 (9,850,000.00)
19/03/2019 (9,850,000.00)
23/04/2019 (9,850,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)