Khởi hành

04/05/2018 (5,800,000.00)
01/06/2018 (5,800,000.00)
06/07/2018 (5,800,000.00)
03/08/2018 (5,800,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

27/04/2018 (5,666,000.00)
25/05/2018 (5,666,000.00)
29/06/2018 (5,666,000.00)
27/07/2018 (5,666,000.00)
31/08/2018 (5,666,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

04/05/2018 (4,490,000.00)
01/06/2018 (4,490,000.00)
06/07/2018 (4,490,000.00)
03/08/2018 (4,490,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

27/04/2018 (11,900,000.00)
25/05/2018 (11,900,000.00)
29/06/2018 (11,900,000.00)
27/07/2018 (11,900,000.00)
31/08/2018 (11,900,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

01/05/2018 (4,550,000.00)
05/06/2018 (4,550,000.00)
03/07/2018 (4,550,000.00)
07/08/2018 (4,550,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)