Khởi hành

21/12/2018 (7,440,000.00)
18/01/2019 (7,440,000.00)
22/03/2019 (7,440,000.00)
19/04/2019 (7,440,000.00)
24/05/2019 (7,440,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

18/01/2019 (6,880,000.00)
15/03/2019 (6,880,000.00)
19/04/2019 (6,880,000.00)
24/05/2019 (6,880,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

21/12/2018 (6,090,000.00)
18/01/2019 (6,090,000.00)
22/03/2019 (6,090,000.00)
19/04/2019 (6,090,000.00)
24/05/2019 (6,090,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

18/01/2019 (11,900,000.00)
15/03/2019 (11,900,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

08/01/2019 (5,990,000.00)
19/02/2019 (5,990,000.00)
12/03/2019 (5,990,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)