Khởi hành

22/11/2019 (6,090,000.00)
20/12/2019 (6,090,000.00)
17/01/2020 (6,090,000.00)
20/03/2020 (6,090,000.00)
17/04/2020 (6,090,000.00)
22/05/2020 (6,090,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

14/12/2019 (11,900,000.00)
18/01/2020 (11,900,000.00)
14/03/2020 (11,900,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

11/12/2019 (5,990,000.00)
08/01/2020 (5,990,000.00)
19/02/2020 (5,990,000.00)
12/03/2020 (5,990,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)