Khởi hành

23/11/2018 (7,440,000.00)
21/12/2018 (7,440,000.00)
18/01/2019 (7,440,000.00)
22/03/2019 (7,440,000.00)
19/04/2019 (7,440,000.00)
24/05/2019 (7,440,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

16/11/2018 (6,880,000.00)
14/12/2018 (6,880,000.00)
18/01/2019 (6,880,000.00)
15/03/2019 (6,880,000.00)
19/04/2019 (6,880,000.00)
24/05/2019 (6,880,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

23/11/2018 (6,090,000.00)
21/12/2018 (6,090,000.00)
18/01/2019 (6,090,000.00)
22/03/2019 (6,090,000.00)
19/04/2019 (6,090,000.00)
24/05/2019 (6,090,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

16/11/2018 (11,900,000.00)
14/12/2018 (11,900,000.00)
18/01/2019 (11,900,000.00)
15/03/2019 (11,900,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

06/11/2018 (5,990,000.00)
11/12/2018 (5,990,000.00)
08/01/2019 (5,990,000.00)
19/02/2019 (5,990,000.00)
12/03/2019 (5,990,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)