Khởi hành

28/10/2018 (10,690,000.009,990,000.00)
25/11/2018 (10,690,000.009,990,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

24/10/2018 (11,990,000.00)
23/11/2018 (11,990,000.00)
21/12/2018 (11,990,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

27/10/2018 (10,200,000.00)
24/11/2018 (10,200,000.00)
22/12/2018 (10,200,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)