Khởi hành

28/06/2018 (8,100,000.00)
26/07/2018 (8,100,000.00)
30/08/2018 (8,100,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

03/07/2018 (8,850,000.00)
07/08/2018 (8,850,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)