Khởi hành

08/11/2018 (2,960,000.00)
13/12/2018 (2,960,000.00)
10/01/2019 (2,960,000.00)
14/03/2019 (2,960,000.00)
11/04/2019 (2,960,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

22/11/2018 (1,966,000.00)
20/12/2018 (1,966,000.00)
17/01/2019 (1,966,000.00)
21/03/2019 (1,966,000.00)
18/04/2019 (1,966,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)