Khởi hành

03/05/2018 (2,960,000.00)
07/06/2018 (2,960,000.00)
05/07/2018 (2,960,000.00)
02/08/2018 (2,960,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

17/05/2018 (1,966,000.00)
21/06/2018 (1,966,000.00)
19/07/2018 (1,966,000.00)
16/08/2018 (1,966,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)