Khởi hành

11/05/2018 (1,210,000.00)
08/06/2018 (1,210,000.00)
13/07/2018 (1,210,000.00)
10/08/2018 (1,210,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

03/05/2018 (2,290,000.00)
07/06/2018 (2,290,000.00)
05/07/2018 (2,290,000.00)
02/08/2018 (2,290,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)