Khởi hành

21/12/2018 (1,196,000.00)
18/01/2019 (1,196,000.00)
22/03/2019 (1,196,000.00)
19/04/2019 (1,196,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

15/11/2018 (2,290,000.00)
13/12/2018 (2,290,000.00)
17/01/2019 (2,290,000.00)
14/03/2019 (2,290,000.00)
18/04/2019 (2,290,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

25/10/2018 (2,756,000.00)
22/11/2018 (2,756,000.00)
20/12/2018 (2,756,000.00)
24/01/2019 (2,756,000.00)
21/03/2019 (2,756,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

10/11/2018 (1,349,000.00)
08/12/2018 (1,349,000.00)
12/01/2019 (1,349,000.00)
09/03/2019 (1,349,000.00)
13/04/2019 (1,349,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)