Khởi hành

11/01/2019 (1,496,000.00)
08/03/2019 (1,496,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

21/12/2018 (1,196,000.00)
18/01/2019 (1,196,000.00)
22/03/2019 (1,196,000.00)
19/04/2019 (1,196,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)

Khởi hành

20/12/2018 (2,756,000.00)
24/01/2019 (2,756,000.00)
21/03/2019 (2,756,000.00)

Đăng ký

(Miễn phí hủy - Không cần thanh toán trước)